Menu Zavřeno

Konference

Pozvánka na mezinárodní vědeckou konferenci
Slepé skvrny v literárních překladech z/do češtiny
~
Blind Spots in Literary Translation from/into Czech


datum konání: 22. – 23. 4. 2024
místo konání: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (ul. Křížkovského 10)
jazyky jednání: čeština/slovenština a angličtina
rozsah referátu: 15–20 minut
poplatek:      50€ (určeno výhradně na vydání publikace)
přihlášky:    do 28. 2. 2024 (jiri.hrabal@upol.cz)

Každý z nás, kdo se někdy alespoň pokusil o překlad literárního díla z jednoho jazyka do druhého, velmi záhy zjistil, že i při sebelepší znalosti obou jazyků naráží při překládání na „slepé skvrny“, na „místa nepřevoditelnosti“ (nebo převoditelnosti jen velmi přibližné).
Jazyk je neodmyslitelně spjat s kulturou, dějinami a způsobem uvažování lidí, kteří jej užívali a užívají a míra znalosti jazyka je závislá na míře znalostí dějin a myšlení uživatelů daného jazyka. „Slepé skvrny“ tak nedokáže odstranit žádný sebeobsáhlejší slovník, neboť žádný takový, který by dokázal kondenzovat kompletní lidskou zkušenost, není realizovatelný. Nebo se něco mění s příchodem umělé inteligence? Dokáže AI v budoucnu odstraňovat „slepé skvrny“?
Jak v cílovém jazyce odstínit diference ve výchozím jazyce, které cílový jazyk „nezná“? Jak například překládat promluvy v dialektech, které jsou spjaty se specifickými místními zvyky, způsobem života či krajinou? Co si počít s ustálenými formulacemi či narážkami, které se váží k už dávno zapomenutým filmům, výrokům politiků či nejrůznějším kuriózním dějinným událostem, které výchozí jazyk uchoval? Jak převést historickou zkušenost, která se promítla do
jazykového vyjádření, je-li zcela odlišná od zkušeností uživatelů cílového jazyka? Jak „zviditelnit“ v cílovém jazyce místa, která tento jazyk nedokáže „uvidět“?
Cílem naší konference je tyto „slepé skvrny“ tematizovat a zvažovat, jak se s nimi při překládání vyrovnat, pokusit se navrhnout řešení.
V rámci konference uvítáme jak příspěvky, které se budou zabývat převoditelností kultur v nejobecnějším slova smyslu (ať bude jejich východisko v oblasti filozofie, sociologie, kulturálních studií, historie, nebo v oborech filologických ad.), tak i příspěvky, které se budou věnovat velmi individuálním řešením dílčích jazykových jevů při překladu konkrétních literárních děl z nejrůznějších jazyků do češtiny (a naopak).

Pořádající partnerské univerzity:

  • Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, Katedra bohemistiky (Jiří Hrabal)
  • Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a komparatistiky (Petr A. Bílek)
  • Sveučiliště u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti (Matija Ivačić)
  • Universita degli studi di Udine, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere Department (Anna Maria Perissutti)
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Filologii Słowiańskiej (Natalia Palich)
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny, Filologia słowiańska (Joanna Derdowska)

Konference se koná v rámci výzkumně-vzdělávacího týdne Czech-in to Literary Culture II (v rámci programu Cooperation within Blended Intensive Programme within Erasmus, 2022-1-CZ01-KA131-HED-0000057137-8)

Vyplněné přihlašovací formuláře na konferenci zasílejte do 28. února 2024 mailem na adresu: jiri.hrabal@upol.cz